Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945a1956)

18,46

Polecamy Państwu najnowsza książkę Marii Jolanty Radziszewskiej „Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)”. Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca stanowi istotny krok na drodze do syntezy dziejów nauczycielstwa oraz dalszych badań nad dziejami polskiej edukacji w regionie i kraju. Książkę adresuje także do grona Czytelników, którym bliskie są sprawy zawodu nauczycielskiego i pracy nauczycieli. Opracowanie stanowi monograficzne studium historyczno-pedagogiczne. Ogólną konstrukcję niniejszej publikacji tworzą cztery rozdziały wyodrębnione na podstawie kryterium problemowo-chronologicznego. W rozdziale pierwszym wyróżniono problemy, które zadecydowały o specyfice pracy nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956. Jako kryterium wyboru omawianych zagadnień przyjęto wydarzenia gospodarcze, społeczno-kulturowe i demograficzne, oświatowo-wychowawcze oraz pedeutologiczne. Drugi rozdział poświęcony został kształtowaniu się środowiska nauczycielskiego na Warmii i Mazurach. Dla pełniejszego zrozumienia problemów związanych z rolą nauczyciela w organizującym się szkolnictwie na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej niezbędne było przedstawienie pracy nauczycieli, którzy organizowali prywatne szkoły polskie na tym terenie w okresie międzywojennym. Analizie poddano potrzeby kadrowe i wymagania kwalifikacyjne nauczycieli szkolnictwa powszechnego. W rozdziale tym nie zabrakło nawiązania do wymagań nowej polityki oświatowej względem nauczycieli szkół podstawowych. Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna nauczycieli w latach 1945–1956 to główna treść rozdziału trzeciego. Za ważne uznano przypomnienie różnych rodzajów aktywności nauczycieli zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim, ich działalność związkową i polityczną. W rozdziale czwartym przedstawiono warunki pracy nauczycieli oraz warunki socjalno-bytowe – omówiono wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, urlopy i sytuację mieszkaniową. Spis treści: Wstęp Rozdział I Uwarunkowania pracy i życia nauczycieli na Warmii i Mazurach Sytuacja gospodarcza i społeczna na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej Rzeczywistość oświatowo-wychowawcza w latach 1945–1956 Nowy ideał pedeutologiczny Rozdział II Kształtowanie się środowiska nauczycieli szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach Nauczyciele polskich szkół w Prusach Wschodnich (1929–1939) Potrzeby kadrowe i wymagania kwalifikacyjne w organizującym się szkolnictwie powszechnym (lata szkolne 1944/1945–1947/1948) Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Przemiany ilościowe i jakościowe kadry nauczycielskiej (1948/1949–1955/1956) Praca dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli szkół podstawowych w kontekście nowej ideologii szkoły Indoktrynacja nauczycieli Rozdział III Działalność pozalekcyjna i środowiskowa nauczycieli (1945–1956) Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna Aktywność związkowa Przynależność polityczna Rozdział IV Warunki pracy i sytuacja socjalno-bytowa nauczycieli (1945–1956) Warunki pracy Uposażenie Ubezpieczenia społeczne i urlopy Warunki mieszkaniowe Zakończenie Aneks Bibliografia Wykaz skrótów Spis tabel Abstract

skoki spadochronowe bydgoszcz, po raz pisownia, college w anglii, stefka, korepetycje matematyka włocławek, biuro karier gumed, cięcina, kursy niemieckiego szczecin, juliusz online, suplement do dyplomu jak uzyskać, sing sing warszawa, kryty skatepark warszawa

yyyyy