Podstawy transportu i spedycji. Technik spedytor. Kwalifikacja A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie realizacji procesów transpor

12,25

Podręcznik przedstawia obszary działalności transportowo-spedycyjnej. Dostarcza wiedzy na temat m.in. zadań transportowych, rodzajów usług transportowych, czynności spedycyjnych, struktur usług spedycyjnych, spedycji w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, aspektu prawnego w działalności spedytora oraz procesu spedycyjnego w eksporcie i imporcie. Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor, dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych.Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik spedytor. Numer dopuszczenia: 51/2014. Spis treści: WstępRozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca usług transportowychRozdział 2. Spedycja – obszary definicyjne 2.1. Pojęcie spedycji i spedytora oraz usług spedycyjnych 2.2. Spedycja w Polsce w latach 90. XX w. oraz na początku XXI w. 2.3. Charakter i struktura usługi spedycyjnej 2.4. Rynek usług spedycyjnych 2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnejRozdział 3. Rodzaje czynności spedycyjnych 3.1. Pojęcie rodzajów działalności spedycyjnej 3.2. Zakres czynności spedycyjnych 3.3. Klasyfikacja spedycjiRozdział 4. Czynności spedycyjne w teorii i praktyce 4.1. Spedycja właściwa 4.2. Przyjmowanie zleceń i zamówień 4.3. Wybór środków transportu 4.4. Umowy o przewóz 4.5. Ubezpieczenie przesyłki 4.6. Sporządzenie dokumentacji transportowo-spedycyjnej 4.7. Odbiór i podjęcie przesyłek od nadawcy 4.8. Przygotowanie przesyłki do przewozu 4.9. Nadanie przesyłki wraz z dokumentacją 4.10. Aspekt odprawy celnej 4.11. Przemieszczanie przesyłekRozdział 5. Istota i struktura usług spedycyjnych 5.1. Uniwersalna usługa spedycyjna 5.2. Przewozy samochodowe wraz z czynnościami portowymi i załadowczymi 5.3. Organizowanie przesyłek drobnicowych, paczkowych 5.3.1. Przesyłki drobnicowe 5.3.2. Przesyłki paczkowe 5.4. Organizacja usług ładunkowych i składowych 5.5. Przewozy kontenerowe i ich obsługa 5.6. Organizacja przewozów scentralizowanych 5.7. Obsługa bocznic ogólnych i specjalistycznych 5.8. Organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych 5.9. Organizacja przewozów ładunków niebezpiecznych 5.9.1. Transport drogowy materiałów niebezpiecznych 5.9.2. Transport koleją materiałów niebezpiecznych 5.10. Organizacja i wykorzystanie przebiegów powrotnych 5.11. Organizacja regularnej (liniowej) komunikacji towarowej wszystkimi środkami transportu 5.12. Organizacja obsługi portów morskich i lotniczych oraz przewozów intermodalnychRozdział 6. Transport jako dziedzina gospodarki 6.1. Usługa transportowa i transport – pojęcie transportu 6.2. Usługa transportowa i transport jako produkt rynkowo-marketingowy 6.3. Rola i funkcjonowanie transportu w gospodarce narodowej 6.4. Miejsce i znaczenie transportu w działalności podmiotu gospodarczegoRozdział 7. Rodzaje transportu 7.1. Klasyfi kacje transportu w różnych przedziałach i kryteriach 7.2. Zalety i wady różnych rodzajów transportu 7.3. Środki i rodzaje transportuRozdział 8. Rynek transportowy 8.1. Obszar defi niowany rynku transportowego 8.2. Formy i cechy rynku transportowego 8.3. Prawa rządzące rynkiem transportowym 8.4. Uczestnicy rynkowiRozdział 9. Formy i metody usług transportowych 9.1. Zasady tranzytu i przewozy tranzytowe 9.2. Prawne aspekty tranzytu 9.3. Korytarze transportowe i udział Polski 9.4. Kabotaż 9.5. Przewozy kabotażowe w państwach członkowskich UE 9.5.1. Zasady wykonywania kabotażu 9.5.2. Ogólne warunki przewozów kabotażowychRozdział 10. Popyt i podaż na rynku usług transportowych 10.1. Cechy popytu na usługi transportowe 10.2. Determinanty popytu na usługi transportowe 10.3. Podaż usług transportowychRozdział 11. Transport w układzie międzynarodowych stosunków gospodarczych 11.1. Handel międzynarodowy i jego potrzeby transportowe 11.2. Transport w ujęciu globalnym 11.3. Progresywna rola transportu w układzie międzynarodowymRozdział 12. Aspekt dostosowawczy we współczesnych tendencjach transportu 12.1. Tendencje i perspektywy techniczne w transporcie 12.2. Tendencje i perspektywy organizacyjne 12.3. Tendencje i perspektywy ekonomiczneRozdział 13. Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej 13.1. Polityka spedycyjna w handlu międzynarodowym 13.2. Polityka spedycyjna UE 13.3. Polska polityka i sytuacja w aspekcie przewozów międzynarodowychRozdział 14. Podmiot spedycyjny 14.1. Zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego 14.2. Struktura rynku usług spedycyjnych 14.3. Metody zdobywania klientów 14.4. Koszty podmiotu spedycyjnego i przychody tego podmiotuRozdział 15. Aspekt prawny działalności spedytora 15.1. Spedycja w infrastrukturze prawnej 15.2. Świadczenie i zakres usług spedytorskich 15.3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność spedytora 15.4. Ogólne Polskie Warunki SpedycjiRozdział 16. Spedycja w Polsce 16.1. Liczba i wielkość podmiotów spedycyjnych w Polsce 16.2. Dostęp polskich podmiotów spedycyjnych do wykonywania usług spedycji międzynarodowej 16.3. Zakres i specjalizacje podmiotów spedycyjnych 16.4. Związki i stowarzyszenia w sektorze usług spedycyjnych w Polsce i na rynkach międzynarodowych 16.5. Szanse i zagrożenia działalności spedycyjnej w PolsceRozdział 17. Kooperacja spedytorów międzynarodowych 17.1. Przewozy multimodalne i ich rodzaje 17.2. Technologia kontenera 17.3. Aspekty organizacyjne w przewozach lądowych, morskich i powietrznych 17.4. Globalna sieć spedycjiRozdział 18. Proces spedycyjny w eksporcie i imporcie 18.1. Spedycja w eksporcie i imporcie 18.2. Dokumentacja spedycyjna w handlu międzynarodowym 18.3. Obowiązki spedytora w eksporcie i imporcie Bibliografia

studia administracja co to, kurs na bibliotekarza, korepetycje matematyka radom, bluza ang, przybyslawice, elogistyka, klaudia król, matura probna z matematyki 2021 odpowiedzi, strony www gdańsk

yyyyy